Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

De voorwaarden zijn geldig voor open en in-company opleidingen, workshops, trainingen en opdrachten die starten vanaf januari 2022. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Deelnemer: degene die de opleiding, workshop of training daadwerkelijk gaat volgen.
 • Contractant: degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de opleiding, workshop of training.
 • Annuleren: de (tijdelijke) opzegging van de opleiding, workshop of training door de deelnemer of contractant.
 • Startdatum opleiding, workshop of training: de eerste bijeenkomst van de opleiding, workshop of training; deze wordt aan de deelnemer per mail medegedeeld.
 • Opleidingsprijs: de prijs van de opleiding, workshop of training zoals deze op de website van Golden Blues vermeld staat, verminderd met eventuele kortingen.

Alle genoemde bedragen in deze algemene voorwaarden zijn exclusief 21% BTW.

Artikel 2 – Inschrijven

De inschrijving wordt op het moment van ontvangst van het digitale inschrijfformulier door Golden Blues aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de deelnemer wordt medegedeeld.

Artikel 3 – Uitvoering

3.1 Golden Blues levert de opleiding, workshop of training waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Golden Blues website ten tijde van het startmoment staat vermeld.

3.2 Golden Blues bepaalt de wijze waarop en door wie de verleende opdracht, opleiding, training of workshop wordt uitgevoerd.

3.3 In de offerte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid de opdracht valt en wie de opdracht zal uitvoeren.

3.4 Golden Blues kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van de opdrachtleiding of het opdrachtteam wijzigen, indien zij meent dat dit noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te leveren diensten niet verminderen noch de continuïteit van de werkzaamheden ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de  samenstelling kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Golden Blues plaatsvinden.

3.5 Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering van een opdracht door de opdrachtgever of Golden Blues geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

3.6 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van een opdracht een medewerker van de andere partij in dienst nemen of met deze medewerker over indiensttreding onderhandelen, anders dan in overleg met de andere partij.

3.7 Golden Blues is gerechtigd:

 • De opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering.
 • De indeling van de opleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen.
 • Bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding, workshop of training af te lasten, of aanmeldingen voor een opleiding, workshop of training niet te accepteren.
 • Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan schriftelijk bericht, waarna hun verplichtingen vervallen.
 • Het aantal bijeenkomsten van een opleiding of training te reduceren, waarbij de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de modulen met maximaal 15% wordt teruggebracht.
 • Om de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal twee deelnemers te verhogen.

 

Artikel 4 – Legitimatie

De deelnemer is verplicht tijdens het volgen van bijeenkomsten een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en dit op verzoek van de docent of van een functionaris van Golden Blues te tonen.

Artikel 5 – Inhalen

De deelnemer kan na een gemiste bijeenkomst van een opleiding eenmalig deze bijeenkomst bij een volgende groep inhalen, indien dit naar het oordeel van Golden Blues mogelijk is. Golden Blues is hiervoor niet aansprakelijk.

Artikel 6 – Examen

Golden Blues leidt in sommigen opleidingen/trainingen op voor toetsing door derden.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

Artikel 7 – Betaling

Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.

Artikel 8 – Betalingsregeling

Indien de contractant, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen, kan hij zich uitsluitend schriftelijk wenden tot Golden Blues met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Indien Golden Blues met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Dit dient tevens als enig bewijs van de gemaakte betalingsafspraak.

Artikel 9 – Wanbetaling

9.1 Indien niet tijdig wordt betaald, komen alle kosten ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.

9.2 Bij niet tijdige betaling kan de deelnemer de toegang tot de bijeenkomsten van Golden Blues worden ontzegd. Door het niet bezoeken van de bijeenkomsten vervalt de financiële verplichting ten opzichte van Golden Blues niet.

9.3 De overeenkomst met de contractant kan, in geval van wanbetaling, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, eenzijdig door Golden Blues worden verbroken. Golden Blues is in dat geval gerechtigd de totale opleidingsprijs aan de contractant in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

Artikel 10 – Annuleren

10.1  Annuleren van een opleiding, workshop of training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur digitaal per e-mail. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van Golden Blues. De startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

10.2 Annulering opleidingen, workshops en trainingen:

 • Tot zes weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding, workshop of training bedragen de annuleringskosten 25%.
 • Tot vier weken voor de startdatum van de workshop van de opleiding, workshop of training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten.
 • Binnen vier weken voor aanvang van de workshop van de opleiding, workshop of training bedragen de annuleringskosten 100% van de opleidingskosten.

10.3 Annulering incompany-trajecten:

 • Tot vier weken voor aanvang van het incompany-traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding, workshop of training.
 • Tot vier weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 50% van de trainingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform uitgebrachte offerte.
 • Binnen vier weken voor aanvang van het incompany-traject bedragen de annuleringskosten 100% van de volledige voorbereidings- en trainingskosten conform uitgebrachte offerte.


10.4
Indien de deelnemer komt te overlijden of indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan men hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek indienen bij Golden Blues. Golden Blues behoudt zich het recht voor schriftelijk bewijs op te vragen. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot á €250,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de opleiding, workshop of training en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

10.5 De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar. Artikel 9 en 10 zijn overeenkomstig van toepassing.

10.6 Bij annulering kan de deelnemer of de opdrachtgever een vervanger sturen, wanneer dit tijdig aan Golden Blues is doorgegeven en de vervanger voldoet aan de voorwaarden voor de betreffende opleiding, workshop of training.

Artikel 11 – Copyright

11.1 Golden Blues is verplicht tot geheimhouding van alle informatie van de opdrachtgever jegens derden. Golden Blues zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
De opdrachtgever zal zonder toestemming van Golden Blues aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Golden Blues, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

11.2 Alle intellectuele en/of industriële eigendomsrechten betreffende door Golden Blues aan opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, in welke vorm dan ook verstrekt, blijven eigendom van Golden Blues. Van het door Golden Blues
verstrekte materiaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Blues.

11.3 Het cursusmateriaal geldt uitsluitend voor eigen gebruik van de deelnemer. De opdrachtgever staat er voor in dat de deelnemers zich ook persoonlijk verplichten deze voorwaarde na te leven. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Golden Blues heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Golden Blues is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderend met eventuele eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking beidt, dan is de aansprakelijkheid van Golden Blues beperkt tot het bedrag dat Golden Blues voor de betreffende opleiding, workshop of training in rekening heeft gebracht.

12.2 In het geval Golden Blues aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Golden Blues veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten.

12.3 Voor fouten van door Golden Blues ingeschakelde derden is Golden Blues
alleen aansprakelijk, indien Golden Blues bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.

12.4 Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld.

12.5 De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van dwingend recht.

Artikel 13 – Persoonsregistratie

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Golden Blues en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van ons aanbod. Golden Blues zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren op de wijze die de wet voorschrijft. Indien betrokkene aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie, dan wordt dat direct gerespecteerd.

Artikel 14 – Recht en geschillen

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Tot geschillenbeslechting is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.